/ Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

SERWISU INTERNETOWEGO DRUKPRESS

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i administratorem niniejszego portalu jest firma: DRUKPRESS Korczak i Wspólnicy Spółka Jawna, 34-120 Andrychów, ul. Garncarska 37, NIP: 551-00-13-398, REGON: 070426167

1.2 Serwis "Drukpress" dostępny jest pod adresem https://www.drukpress.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego "Drukpress" informującego o oferowanych produktach, cenach i jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z portalu "Drukpress.pl" oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez "Drukpress.pl" danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.

2.3 Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.

2.4 "Drukpress.pl" zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Klientem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

2.5 Z serwisu "Drukpress.pl" mogą korzystać osoby posiadające konto w "Drukpress.pl" i prowadzące działalność gospodarczą. Aby utworzyć konto, należy kliknąć w przycisk ,,Zarejestruj’’ na stronie głównej, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

2.6 Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zakończenie współpracy skutkuje usunięciem konta z "Drukpress.pl".

2.7 "Drukpress.pl" zastrzega sobie prawo do przechowywania danych klienta oraz historii zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.8 Dane konta można uaktualnić w systemie "Drukpress.pl" zgłaszając pisemną prośbę na adres: drukpress@drukpress.pl

 

3. Zamawianie porduktów w serwisie

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików elektronicznych przesłanych do zamówienia. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po wgraniu plików do złożonego zlecenia i dokonaniu płatności.

3.2 Zamówienia za pośrednictwem serwisu "Drukpress.pl" można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 Standardowe zamówienia zawarte w cennikach w "Drukpress.pl" zrealizujemy zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień).

3.4 Zlecenia na wykonanie prac niestandardowych będą ustalone indywidualnie z Klientem.

3.5 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez "Drukpress.pl" plików elektronicznych dostarczonych przez Klienta. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.

3.6 Dla każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

3.7 Koszty dostawy zamówionych produktów w jedno miejsce w Polsce pokrywa zamawiający. W przypadku gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane pod więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka pod kolejne adresy jest dodatkowo płatna.

3.8 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 50 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

3.9 Zamówienia nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione oraz starsze niż 60 dni będą automatycznie usuwane.

 

4. Reklamacje

4.1 Reklamacja uszkodzenia w transporcie przesyłki powinna być zgłoszona kurierowi w momencie odbioru towarów. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę. O tym fakcie należy powiadomić pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna. Reklamacje do firm kurierskich z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług i usług dodatkowych może składać wyłącznie "Drukpress.pl". O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna.

4.2 Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane są drogą mailową do 7 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 7 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, musi nastąpić zwrot pełnego nakładu zareklamowanego zamówienia.

4.3 Reklamacje w sprawie różnic w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, będą uwzględniane, jeśli przed rozpoczęciem druku został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy do "Drukpress.pl".

 

5. Materiały do druku

5.1 "Drukpress.pl" nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. "Drukpress.pl" może odmówić drukowania materiałów, które zawierają treści niezgodne z prawem.

5.2 "Drukpress.pl" nie dokonuje merytorycznej korekty tekstów w materiałach przesłanych przez klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według ,,Specyfikacji plików elektronicznych’’ zamieszczonych w zakładce dolnej ,,Jak przygotować pliki". "Drukpress.pl" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku spowodowane złym przygotowaniem materiału lub niezgodnym ze specyfikacją.

5.4 Korekty prac dokonywane przez "Drukpress.pl" przesyłane są do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy, w tym przypadku, liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji plików do druku.

5.5 "Drukpress.pl" nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wgrane do systemu przez Klienta.

5.6 "Drukpress.pl" nie archiwizuje plików graficznych. Pliki są usuwane po 60 dniach.

 

6. Zakres odpowiedzialności "Drukpress.pl"

6.1 "Drukpress.pl" nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści

b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez "Drukpress.pl"

d) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub błędy w treści

e) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta

f) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem PayU

g) jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez Klienta osobom trzecim informacji o jego koncie lub haśle,

h) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.

i) skutki wynikłe z zaprzestania funkcjonowania lub likwidacji portalu,

j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Klienta przy zamawianiu produktów

k) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od "Drukpress.pl".

6.2 Dopuszcza się tolerancję cięcia o 1,0 mm wynikającą z błędu krajarki.

6.3 Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

 

7. Płatności

7.1 Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

8. Postanowienia końcowe

7.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez "Drukpress.pl" na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę właściciela marki "Drukpress.pl"

7.2 W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.